Home

Kutatás célja

Kutatás - Wikipédi

 1. A kutatás tudományos munka egy tudományos kérdés megoldása érdekében. A kutatás célja új tudományos eredmények elérése a meglévő tények, megfigyelt adatok, tapasztalatok kiértékelésével, következtetések levonásával. A kutatás egy szisztematikus folyamata az adatok beszerzésének és elemzésének, melynek célja, hogy növeljük a vizsgált jelenségek megismerését
 2. Posts about kutatás (dolgozat) célja written by bparagi. A Bevezetés tartalmazza a kutatás, illetve a dolgozat témájának közérthető formában történő megfogalmazását, lehetőséget ad a kutatás jelentőségének bemutatására, annak ismeretésére, hogy milyen szakmai-szakirodalmi szempontok indokolták a a kutatás lefolytatását
 3. A kutatás célja, menete, módszerei A kutatásom célja, hogy a DIFER mérőeszköz használatával felmérjem az iskolánkba járó gyermekek tanuláshoz szükséges elemi alapkészségeinek fejlettségét
 4. A pedagógiai kutatás célja, tárgya, jellemzői. 10.2.1. A pedagógiai kutatás célja, tárgya, jellemzői. A gyakorló pedagógusok gyakran megfogalmazzák véleményüket a nevelésről, a tanulási és tanítási folyamat jellemzőiről, alkotnak saját normákat és szabályokat. A szubjektív nézetek a valóságtól eltérhetnek.
 5. Tudományos kutatás fajtái 1. Alapkutatás célja: az objektív világ jelenségeinek megismerése, a dolgok belső összefüggéseinek és törvényszerűségeinek feltárása (új ismeretek szerzése) anélkül, hogy a konkrét gyakorlati felhasználás előfeltétel lenne. (pl. mozgásvezérlés- szabályozás feed-back
 6. dennapi megismerés szokásos hibáit küszöböli ki. Az 1. fejezet kifejti, hogy a pedagógiai kutatás a pedagógiai valóság szisztematikus megfigyelését jelenti az összefüggések felfedezése és értelmezése céljából
 7. A kutatás célja. A kutatás célja, hogy feltárja, hogyan reagál az oktatási szektor a digitális transzformáció által okozott kihívásokra. Ennek érdekében a kutatás végső produktumát egy többesetes beágyazott esettanulmányként vázoljuk fel, ahol

kutatás (dolgozat) célja Társadalomtudományi kutatás és írá

I.2. A kutatás célja, menete, módszere

2019. 09. 02. A történeti kutatás társadalmi célja és haszna - Ujkor.hu (/ I. A kutatás célja Amikor egy kisgyermek fél vagy szorong, a legegyszerűbb őt ölbe venni és mesélni valami szépet, érdekeset és biztatót neki, hogy szűnjön a félelme, oldódjon a szorongása. Lelkipásztorként sokszor kellett megállnom magányos emberek, kórházi ágyakon fekvő betegek vagy gyászolók mellett temetéseken A kutatás eredményeinek köszönhetően várhatóan többet fogunk tudni arról, A kutatásunk célja nem konkrét fejlesztési beavatkozások hatásának az értékelése, hanem általában a fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusainak a jobb megértése. Noha a tervezett adatgyűjtés természetesen konkrét, ténylegesen.

A kutatás során természetesen meg kell vizsgálni azt, hogy milyen volt a múltban, milyen a jelenben a magyar szereplők viszonya ezekhez a nemzetközi szolgáltatásokhoz, de a jelen és még inkább a jövő várható trendjeit nem kell számba vennünk. amelyek célja vagy a tényleges vásárlás lebonyolítása vagy a vásárlói. A kutatás célja a szociális készségek és képességek mérési lehetőségeinek feltérképezése volt a köznevelési rendszer záró szakaszaiban (4., 8., 12. évfolyam). Azokat az összetevőket mértük, amelyek alapvetően meghatározzák társas sikerességünket és az életkor előrehaladtával egyre szorosabb kapcsolatban állnak. Az elmúlt évtizedekben öntudatlanul is azt az antik görög állítást - «γνῶθι σαὐτόν» - követtem, amely szerint a tudományos kutatás célja végső soron önmagunk megismerése. Meggyőződésem, hogy kettős identitásom termékeny nézőpontot szolgáltat a görög és a magyar társadalom bármiféle.

10.2.1. A pedagógiai kutatás célja, tárgya, jellemző

 1. A kutatás célja, hogy a betegek anyagait felhasználva később másokat könnyebben meg tudjanak gyógyítani. Újabb két csoport kezdte meg munkáját a kutatási eredményeknek a betegellátásba való mielőbbi visszajuttatását célzó transzlációs medicinával foglalkozó Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (HCEMM.
 2. A kutatás célja továbbá a Fenntarthatósági Témahéten részt vett diákok és tanárok Témahéten szerzett tapasztalatainak felmérése is. A kutatás kiemelt célcsoportjai a 10-18 éves, felső tagozatos és középiskolás diákok illetve bármely általános- és középiskolában oktató pedagógus
 3. ták üledékföldtani, pollen-analitikai, makrobotanikai, anthrakológiai.
 4. A kutatás célja, hogy felmérje hogyan fog átalakulni az elkövetkezendő években az építészeti tervezés folyamata. Kik lesznek a résztvevői, milyen igényeket fogalmaznak meg és milyen eszközöket használnak a folyamat során. A kutatás különös figyelmet fordít az építész szerepére és annak esetleges változásaira
 5. Ellenőrizze a (z) kutatás célja fordításokat a (z) angol nyelvre. Nézze meg a kutatás célja mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant
 6. Tudományos kutatás: az a tevékenység, amelynek célja a világról, annak jelentéseiről, a jelenségek összefüggéseiről szerzett ismeretek gyarapítása, és amelynél a vizsgált társadalmi, gazdasági és természeti jelenségek objektív összefüggéseinek a feltárásához név- és lakcímadat vagy a személyekkel történő.
 7. A Stratégiai kutatás célja mellett a SRO más jelentéssel is bír. Ezek a bal oldalon vannak felsorolva. Görgessen le és kattintson az egyesek megtekintéséhez. A (z) SRO összes jelentését kérjük, kattintson a Több gombra. Ha meglátogatja az angol verziót, és szeretné megtekinteni a Stratégiai kutatás célja definícióit.
Kutatás-fejlesztés

kutatás. Az Alapítvány személete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül, az otthonokban nevelkedők oktatási és mindennapi szükségleteit. A kutatás kiemelt célja, hogy. KUTATÁSI CÉLOK A PROJEKT ÁTFOGÓ KUTATÁSI CÉLJAI : •A társadalmi jól-lét nemzeti modelljének empirikus alapú kidolgozása, •A térben különbözőképpen elhelyezkedő, eltérő társadalmi strukturális helyzetű csoportok jól-léti szintjének a feltárása, •A társadalmi jól-lét, a társadalmi konfliktusok és

Meglepő eredményre jutott a kutatás: így él együtt borz

A kutatás célja Jóllehet, Kálvin és az egyházatyák kapcsolatát számos kiváló kutató vizsgálta, és szinte feltérképezhetetlen a megjelent szakkönyvek, illetve tanulmányok száma, részben a Kálvin által idézett óegyházi művek nagy száma miatt, részint pedig ú A kutatás célja, tárgya és módszertana A kutatás eredeti célja az volt - miután a modern jogtörténetírás a Rechtstransfer kérdését tűzte újabban a zászlójára -, hogy a hitbizomány intézményét, amelynek idegeneredetűségét nem lehet tagadni, dogmatikai összehasonlítás keretében elemezzem A KUTATÁS CÉLJA, NEHÉZSÉGEI; A FORRÁSOK Múltunk tele van olyan tudós személyiségekkel, akikről csak részleges, esetleg egyoldalú ismeretekkel rendelkezünk. A különféle tudományos munkák - ha emlegetik őket - csak egy-egy résztevékenységükre utalnak, hiszen az adott terület szempontjából az a fontos, az tartozik a. ha a kutatás célja a reprezentativitás, ha igen nagy elemszámú a mintánk és szeretnénk összehasonlítást végezni. Kvantitatív kutatási módszerek. A legáltalánosabb mérési eszköz a megkérdezés, aminek az eszköze a standardizált kérdőív. A megkérdezés történhet személyesen (szóban), írásban (pl. postai úton.

b) alkalmazott kutatás az a tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem meg - szerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifej - lesz téséhez vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgál - tatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Ma A vázlat nem egyenlő a kutatási tervvel! A vázlat célja, hogy útmutatóként szolgáljon neked a munkád során, és hogy segítsen megmutatni a konzulensednek, miről és hogyan szeretnél írni. Ha úgy vesszük, ez tulajdonképpen egy jegyzet arról, mi mindent kell majd megcsinálnod ahhoz, hogy a munkád végeztével egy kész.

1. fejezet - A pedagógiai kutatás célja, tárgya és jellemző

1. a pedagógiai kuTaTás célja, Tárgya és jellemzői A fejezet témái 1. A hétköznapi megismerés csapdái 2. A nevelési valóság tudományos megvilágítása 3. Etikai és politikai szempontok a pedagógiai kutatásban A gyakorló pedagógusok mindig is fogalmaztak meg véleményeket a nevelésről, alkotta A kutatás célja, témája A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése Tényleges kezdet dátuma: 2018.02.01. Várható befejezés dátuma: 2020.02.01. Kitöltéséért felelős személy: Bánhegyi Gergely Dr. Szarvák Tibor Telefon: +36 70 702 7687 E-mail: gbanhegyi@jeneialapitvany.hu A kutatás célja, témája A kutatási feladatok alapvetően olyan civil. o Leíró kutatás célja, hogy beszámoljon egy adott helyzetr ől, pl. piaci részesedésr ől. Kérd őíves felmérés Kérd őíves megfigyelés o Ok-okozati kutatás célja függ ő és független változók felhasználásával logikai összefüggések feltárása. 1.4 Méré

A Népességtudományi Kutatóintézet a hazai népesség-előreszámítások legfontosabb tudományos műhelye. A nemzetközi migrációs folyamatok alakulása Magyarországon: A kutatás célja a Magyarországot érintő nemzetközi migrációs folyamatok, a be- és a kivándorlási trendek, mutatók alakulásának áttekintése, valamint e. A kutatás célja olyan sportág, életkor és feladatkörspecifikus teljesítménydiagnosztikai rendszer kidolgozása, mely komplex módon, az összes lehetséges teljesítményt meghatározó tényezőt méri, egymással összehasonlítható módon, és alkalmas egzakt, evidencia alapú algoritmusok kialakítására A kutatás-fejlesztés társadalmi szerepe. A kutatás-fejlesztés és a segítségével megvalósuló innováció nemzetstratégiai kérdés. Ezt felismerve az országgyűlés megalkotta a 2004. évi CXXXIV. törvényt a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról. Tette ezt annak érdekében, hogy elősegítse a magyar gazdaság versenyképességének és jövedelemtermelő. Számos lefordított példamondat tartalmazza a(z) célja a kutatás kifejezést - Német-magyar szótár és keresőmotor német fordításokhoz A MúzeumokMa 2020 kutatás célja Legutóbb 2009-ben jelent meg átfogó körkép a múzeumokról a 'Magyar Múzeumi Kutatás 2007-2008'2 című felmérésben. Akkor 123, a megyei múzeumi igazgatóságokhoz tartozó múzeumot vizsgáltak közel 13.000 látogató szemüvegén keresztül

A kutatás bemutatása - ELT

A Magyar Nemzeti Bankban folyó közgazdasági kutatás célja, hogy magas szintű elméleti modellekkel és a közgazdasági elemzés eszközeinek felhasználásával szilárd elméleti és empirikus alapot nyújtson a monetáris politika és a pénzügyi stabilitás döntéseihez Célja egy már meglévő ismeretanyag pontosítása, későbbi gyakorlati alkalmazáshoz szükséges ismeretek megszerzése. Tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy. A kutatás általános célja szerint 2.8.2. Az adatok típusa, megszerzési módja szerint 2.8.3. A kutatásnál felhasznált adatok eredete szerint 2.8.4. Az adatfelvétel ismétlődése szerint 2.8.5. Az oksági kapcsolat vizsgálata szerint 2.8.6. Az adatfelvétel során a kutatási alanyokkal/egységekkel történő kommunikáció módja. Ez attól függ, mi a kutatás célja. 3. A szekunder és a primer vizsgálat között nem kell választani, hiszen mindkettő alkalmazása fontos. Ügyelni kell azonban arra, hogy a szekunder vizsgálattal kell kezdeni a kutatást! A primer kutatásban a meg-figyelés, a megkérdezés és a kísérlet jöhet szóba. Tovább is elemezni kell a.

A marketingkutatás alapjai - 2

 1. A kutatás célja A 2009-2012. évi érettségi eredményeinek vizsgatárgyankénti elemzése 10 vizsgatárgyból elnevezésű kutatási konstrukció céljaként az érettségi vizsgák további fejlesztését célzó stratégia megalapozását jelöltük meg. A kutatás célja volt továbbá egy, a tényeken alapuló fejlesztési modell ki
 2. ológia feltérképezése, az angol,
 3. A konjunktúra kutatás célja A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKIK GVI) 1998 óta évente kétszer rendszeresen felméri a magyar vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait

Kutatási segédanyag - Bocska

A kutatás célja a szállodai vendéglátás áruforgalmi folyamatai során keletkező ételhulladék megfigyelése és mérése, ennek mennyiségét és összetételét befolyásoló tényezők vizsgálata, a pazarlást csökkentő legjobb gyakorlatok összegyűjtése, az ismeretek megosztása a hallgatókkal A kutatás célja egyrészt, hogy átfogó történeti összegzését és politikatudományi elemzését adja a népszavazások magyarországi gyakorlatának. Másrészt célja az is, hogy az elmúlt harminc év tapasztalatai, és a nemzetközi összehasonlítás alapján rámutasson azokra a pontokra, ahol a kialakult szabályozás és.

3 Kutatás célja, hatóköre, hipotézisei A jelen felsőoktatás-kutatás során a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szemléletet és gyakorlatot vizsgáltuk az intézményi minőség és stratégia tükrében. 3.1 A kutatás célja, részfeladatai 3.1.1 A kutatás célja A kutatás háttere A Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez hozzájáruló tájékoztató- és oktatási anyagok kidolgozásához közvélemény-kutatás végzésével bízta meg a Magyar Gallup Intézetet. 2.2. A kutatás célja A felmérés célja a pénzügyi stabilitás szempontjából kiemelt három témára (hitelezés A vizsgálat fő célja annak vizsgálata, hogy a peptiderg szabályozás és szignalizáció hogyan vesz részt a homeosztázis, valamint nagy gyakoriságú szisztémás betegségek (pl. a reumatoid artritisz, pikkelysömör, szisztémás lupus, szkleroderma és fibromialgia) kialakulásában. Dr. Kurucz Grácia: HECRIN kutatás

Kutatási terv Társadalomtudományi kutatás és írá

A kutatás célja az emberi beszéd szóbeli és írásbeli formáinak automatizálása. Tovább. Tovább Orvosi, egészségügyi alkalmazások. Távdiagnózis-infrastruktúrákkal építünk mesterséges intelligenciát oktató adatcsomagokat az egészségügy számos területén. Tovább. Tovább. Partnereink. Tovább. Tovább A kutatás célja, elızményei és szerkezeti felépítése A tervezett kutatás célja a 2011-ben lezáruló filológiaelméleti és -történeti kutatás folytatása abban a kutatási irányban, amely idıközben azért vált megkerülhetetlenné, mert a kutatás során a filológi A kutatás célja továbbá, hogy rámutasson a közép- és emelt szint közötti összefüggésekre, segítsen tisztázni a két szint szerepét az érettségi vizsgán. Az összefüggések feltárása érdekében az emelt szintű érettségire jelentkezett tanulók egy részmintája középszintű írásbeli pró-bavizsgán is részt vett

Azonosítanák Mátyás király csontjait | ma7

A kutatás bemutatása ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment

A kutatás célja és kérdései Az ÁSZ által 2011 óta évente elvégzett Integritás felmérés célja a közszféra intézményeiben fellelhető azon kockázatok azonosítása, amelyek károsan befolyásolhatják az adott szervezetek integritását A kutatás egyik célja annak bemutatása, hogy milyen módon hatnak egymásra a különféle nemzeti kultúrák. A vizsgált kérdések közé tartozik továbbá annak feltérképezése, hogy a nemzeti irodalom hogyan jelenik meg az egyes nemzetközi folyamatokban, az egységesülő világ kulturális közegében, s ezen kölcsönhatások. A minőségügyi tevékenység fő célja olyan szabályozott folyamatok kialakítása, amelyek bevonják, érdekeltté teszik az Egyetem polgárait az oktatás-kutatás és szolgáltatások minőségének fejlesztésében, védik az Egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott értékeket, átláthatóvá teszik az Egyetem működését.

A kutatási projekt nemzetközi kiskereskedelmi vállalatok innovációs tevékenységét elemzi. A projekt célja, hogy a szektor innovációs tevékenységének jellegzetes formáit feltárja, illetve megvizsgálja, hogy az innováció és a diverzifikáció hogyan befolyásolja a nemzetközi üzlethálózattal rendelkező, európai kiskereskedelmi vállalatok teljesítményét A kutatások fókusza Balaton komplex rövid- és középtávú kutatási prioritásainak meghatározása. A Balaton Klíma Konzorcium célja a klímaváltozás térségre gyakorolt hatásának megértéséhez szükséges vizsgálatok meghatározása, a tavat és környezetét érintő, a klímaváltozás által előidézett hatásokra vagy a fokozott kockázatokra való felkészülés. kutatási kérdések megválaszolására is, amelyek a mentor, a mentorált és a felsőoktatási szakemberek közös munkáját vizsgálják a reflektív gyakorlat kialakításának érdekében. 2.1 A kutatás célja A dolgozat két fő irányadó kérdést fogalmaz meg a kutatási folyamat orientációjának és céljának meghatározására

Szakadát István: A MODEM kutatás célja, körvonalai, az

A NOSQL-TREK kutatás célja a NOSQL technológiák hazai technológiai és alkalmazási trendjeinek nyomonkövetése. Kutatási tematika A kutatás elsősorban azt vizsgálja, hogy a NOSQL eszközök globális trendjei hogyan jelennek meg a hazai gondolkodásban és hogyan épülnek be a mindennapos gyakorlatba A kutatás-fejlesztési farm célja, hogy a Tungsram a vevői számára be tudja mutatni a teljes technológiát és az eredményt is, a növények mennyiséget, színét, ízét, a fő cél ugyanis ehhez hasonló, teljes farmrendszerek értékesítése más termelők számára. A vállalat számos hazai egyetemmel áll kapcsolatban, és ezeket. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítésé

A kutatás felügyelője (amennyiben a kérelmezőnek nincs fokozata): A kérelmező postacíme: A kérelmező email címe: A kérelem beadásának dátuma: A kutatás kezdetének a várható időpontja (ha ismert): A kutatás címe: A kutatás célja (legfeljebb 30 szó): A vizsgált személyek életkora (pl. 4 és 8 év között) A kutatás külön kitért a magyarok befektetésekkel kapcsolatos ismereteire és gyakorlataira. A legismertebb befektetés típusok a kincstárjegyek, állampapírok, lekötött betétek és a megtakarítási számlák. Legkevesebben pedig a befektetési alapokat, valamint műkincseket, értékes tárgyakat nevezték meg A kutatás célja olyan térhasználat-vizsgálati módszerek kidolgozása és alkalmazása, melyek kézzelfogható eredményekkel szolgálnak a belvárosi közterületek megújítás előtti és utáni használatának értékeléséhez. Az élhető városok egyik legfőbb attribútuma az, hogy köztereik élettel teliek, azokat sokan. A kutatás célja a sertés circovírus evolúciójának a tanulmányozása a természetes gazdafajok megismerésével és a lehetséges közös ős meghatározásával. Kapcsolattartó: dr. Lőrincz Márta . Hepatitis E vírus előfordulása állatokban. A Hepatitis E vírus heveny májgyulladást okozhat emberekben

A kutatás célja A kutatás középpontjában az Európai Unió Lifelong Learning-programja áll. A vizsgálat társadalomtudományi elméleti keretét az úgynevezett európaizálódás elmélete (Fe a t h e r s-t o n e -ra d a e l l i 2003) szolgáltatja. Az európaizálódás fogalma alatt - Radaelli definícióját át A kutatás célja és módszerei A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdéseinek vizsgálata, kutatása a társadalomföld-rajz szempontjából is fontos kérdés, hiszen a területi és települési különbségek feltárása, a térbel A kutatás célja 2003-ban kezdõdött kutatásunk - mely a romániai magyar felsõ középfokú oktatás minõség-percepciójának, illet-ve a minõség-felfogások sokféleségének, dimenzióinak kutatására törekszik -abbólasokak(tanárok,egykoriésjelenlegidiákok,szülõk,intézményveze A kutatás célja Az értekezésem témájának kiválasztásában fontos előzmény 1994, amikor nemzetközi kapcsolatok szakon posztgraduális képzés keretén belül diplomamunkámat Magyarország nemzetközi tudományos-kultúrális kapcsolatai gróf Klebelsberg Kunó tevékenysége tükrében (1921-1931) címmel elkészítettem A kutatás tárgya ebben az esetben a hitelfelvétel jellemzői lehetnek. probléma . A vizsgálat célja, a kutatás tárgya egy olyan konkrét kérdéssel kapcsolatos, amelyet meg kell oldani. A probléma a tanulmány szűk területe. Egy adott kutatási téma kiválasztása sok számára meglehetősen nehéz szakasz

Kutatás SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsopor

II. Kutatási módszerek és elemzési szempontok Tekintettel arra, hogy hasonló koncepcióra épülő építészettörténeti munka Magyarországon még nem jelent meg, s a 20. századból származó ipari létesítmények átfogó kutatása nemzetközi szinten is inkább A kutatás célja A dolgozat abból az el őfeltételezésb ől indul ki, hogy az észak-amerikai társadalomban végbement 20. század-közepi változások szükségszer űen változást szorgalmaztak a homiletika területén is. Ehhez hozzájárult néhány küls ő és bels ő tényez ő: mindenek el őtt, az Amerikán. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése A kutatás célja a természetgyógyászat néven összefoglalható, alternatív és komplementer gyógyító módszerek (röviden: alternatív medicina - 'AM'

A rendszer kidolgozásának hármas célja volt. Feltárni, hogyan változnak az emberek a terápiában, azonosítani az összefüggéseket a terapeuta viselkedése és a változások között, valamint ezt az információt a terápia során folyamatosan visszaforgatni a terapeuta és a szupervízor felé, hogy ezzel segítsék a terápia. A kutatás célja és módszerei Egy nemzet kultúrája általában közös, de nem minden esetben egységes. Az egységes politikai nemzetbe tartozó, de kisebbségben él nemzetiségek múltja, kulturális gyökerei többnyire eltérnek a többségi nemzet múltjától és gyökereit l, jöv kép tudatána

A kutatás célja Dolgozatom célja megvizsgálni és bemutatni, hogy a Jókai-kódex nyelvében az igei állítmányok esetében milyen módválasztási tendenciák figyelhetők meg, és ezek mennyiben térnek el a mai magyar nyelvtől. Ehhez azokat a mellékmondatokat vizsgálo A kutatás fő kérdései, illetve célja: Határozd meg, hogy milyen típusú kutatást szeretnél elvégezni: leíró vagy feltáró jellegűt? Dönthetünk úgy, hogy csak leírása koncentrálunk, de ha adataink engedik érdemes magyarázati modelleket is felállítanunk. A kutatási célcsoport pontos behatárolása Kutatási kérdések •A tudományos kutatómunka első lépése, hogy megfogalmazzuk a vizsgálni kívánt kutatási kérdéseket (célokat), az elemzés során cáfolni Kvantitatív és kvalitatív kutatás •A kvantitatív kutatás célja objektív, számszerűsíthető, statisztikailag értékelhető adatok gyűjtése

A kutatás célja. A román mezőgazdaság versenyképességének elemzése A versenyképesség növelésének lehetőségei és akadályai. Anyag és módszer A palóc kutatás célja és mai feladatai Az ország északkeleti részén lakó magyarság, a palócok, tekintélyes számuk, sajátosnak megismert kultúrájuk és társadalmi jellemzőik, továbbá az ismeretek mögött meghúzódó számtalan kérdőjel és bizonytalanság ösztönzött bennünket arra

Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD) magyar; english; Rólun c) a kutatás - a kérelmező költségére - anonimizált másolattal is megvalósítható. (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás megadásakor a hozzájáruló személy írásban nyilatkozik a kutató által megismerhető személyes adat - kutatás célja szerinti - felhasználásának elfogadásáról, valamint a. Számos lefordított példamondat tartalmazza a(z) célja a kutatás kifejezést - Spanyol-magyar szótár és keresőmotor spanyol fordításokhoz MúzeumokMa 2020 kutatás MúzeumokMa 2020 elnevezésű kutatás célja a magyar múzeumi szféra átfogó állapotfelmérése, a jelen szakmai helyzet teljes körű feltérképezése, nagy hangsúlyt fektetve a statisztikák elemzésére és a fenntartói vélemények megismerésére.A kutatási eredmények ismerete támogatja a felelős szakmai és kultúrpolitikai döntéshozatalt. A kutatás célja, hogy megalkossa azt a modellt, amely alkalmas a témakörhöz tartozó szövegek tartalmának szemantikai hálóval történő reprezentálásra. Az elvégzendő feladatok: - szemantikai háló formalizmusának meghatározása: elemzésre kerülnek az ismert hálótípusok; meghatározásra kerülnek az egyes típusok.

Az adatbázis-kutatás során az összehasonlítás a vizsgált kapcsolt ügylet és az azzal potenciálisan összehasonlíthatónak tekintett független ügyletek vizsgálatát jelenti. A keresési folyamat célja a lehető legjobban összehasonlítható entitások kiválasztása a szokásos piaci ár elvének való megfelelés érdekében bevezetÉs -a projektÉrtÉkelŐ kutatÁs cÉlja A TÁMOP-5.6.3. kiemelt projekt egy olyan fogvatartottaknak tervezett reintegrációs program, amely a célcsoport társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedésének elősegítésér

A Best Practice kutatás célja, hogy funkcionális ötletekkel és ergonómiai elképzelésekkel segítse elő a tervezést. Fontos szerepe továbbá a tervezéshez szükséges döntések előkészítése. Egy webes terméket jellemzően nem egyetlen alapötlet tesz kiválóvá. Egy funkciógazdag portál vagy alkalmazás felépítését. Kutatás célja felmérni az egyén jelenlegi és jövőbeli elvárásait az idősgondozással kapcsolatban, feltárni és meghatározni azokat a területeket, amelyek változtatást igényelnek. A kutatás eredményei felhasználásra kerülnek mind az oktatásban, mind a gyakorlatban. Módszer: Írásbeli kikérdezés. Domonkos Norber A kutatás célja ennek optimalizálása. Publikációk (kandidátusi értekezés, nemzetközi és hazai konferencia előadások, nemzeti kutatási fejlesztési pályázatok). A tanszéken az 1975-ös évektől kezdődő környezetvédelmi kutatásokhoz kapcsolódik 1. Gépszerkezettan (Műszaki akusztika) 1. Ügy megnevezése, tárgya Az emberen végzett orvostudományi kutatás célja a betegségek kórismézésének, gyógykezelésének, megelőzésének és rehabilitációjának javítása, okainak és eredetének jobb megismerése, beleértve olyan beavatkozásokat és megfigyelési módozatokat is, amelyek eltérnek a megszokott egészségügyi ellátás során alkalmazottaktól. A kutatás célja technikai örökségünk felkutatása, működőképessé tétele, megőrzése, kulturális örökségünkbe való integrálása, valamint a térség kulturális és turisztikai fejlesztése. Jelen kutatás témája: Székelyföld technikatörténete, a békés alkotás évszázadainak, a műszaki fejlődés éveinek kutatása

Kutatás. Az intézet kutató tevékenységét az alábbi munkacsoportokban végzi: - Energetikai Kutatócsoport (Vezető: Dr. Balaskó Márta): A csoport célja hosszútávú tápláltsági állapot-függő (elhízás, hosszú távú kalória restrikció) szabályozási eltérések vizsgálata állatkísérletes modellekben. A munkacsoport. A kutatás célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által a KEN.26/2015. (III.18.) számú határozatával elfogadott 2015. évi Roma Koncepció keretében Felmérés/Kutatás címmel a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. közvélemény-kutatás checking), a felfedés elleni védelem biztosítása. Hangsúlyozzuk, hogy a vizsgálat célja nem a kutatási módszertan helyességének ellenőrzése, hanem annak megállapítása, hogy a kiadott adatok adatvédelmi szempontból megfelelnek-e a jogszabályi 2 és módszertani követelményeknek és alapelveknek A pedagógiai kutatás módszertanának legfőbb célja a pedagógiai felismerés megszerzése, vagyis a jelenségek közötti kapcsolat megértése és megmagyarázása, a nevelésben jelentkező törvényszerűségek felfedezése azzal a céllal, hogy a gyakorlaton változtasson és fejlesszen

Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék – Semmelweisbújt az üldözött: A szeretet jelképeibújt az üldözött: Szovjet skalár elektromágneses fegyverek

A kutatás az összehasonlító jogi módszerre épül, célja a nagy munkajogi rendszerek átalakulása főbb tendenciáinak bemutatása, a folyamatok gazdasági, szociális és történeti okainak feltárása, a változások következményeinek és azok más rendszerekre való hatásána A kutatás célja A kutatás célja, hogy a kutatócsoport egyes kiválasztott hivatások átfogó történeti és szociológiai vizsgálatán keresztül közelebb jusson a professzionalizáció-kutatásban hagyományosan, illetve a legújabb időkben feltett kérdések megválaszolásához. Ezek a kérdések egyrészt arra vonatkoznak, hogy. A kutatás célja: tudományos/nem tudományos. A kutatási szabályzat rendelkezéseit megismertem, az abban foglaltakat elfogadom. Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kérem kutatói nyilvántartásba vételemet, és számomra látogatói jegy kiadását A kutatás célja a női foglalkoztatás, a család, a munka értékalapú biztosításához szükséges elvárások vizsgálata. Szeretnénk rávilágítani arra, hogy a család működésében ugyanolyan fontosak a kompetenciák és készségek, mint a munkaerő piacon. Azt is szeretnénk látni, hogy a fiatalok körében mennyir