Home

Hogyan történik a gyermekek szociális helyzetének megismerése

Vitatott kérdés, hogy a papír-alapú vagy az elektronikus csoportnapló készítése és vezetése célszerűbb. A papír-alapúnak egy előnye van, hogy ragasztós színes jelzőcsíkokkal lehet jelezni a váltótásr óvodapedagógus számára, ha valami fontos, új dolgot rögzítettünk (pl. kiderült a gyermekről, hogy allergiás valamire, válnak a szülei, stb.) Ez utóbbi határozza meg leginkább, hogy milyen lesz a gyermek szociális viselkedése. Zsolnai (2001) szerint a későbbiekben ez döntően meghatározza a szociális kompetencia fejlődését. Az előbb elmondottak alapján nagyon fontosnak gondolom a szülők bevonását a tanulók családi és szociális helyzetének felmérésébe, a.

5.3. A gyermek megismerése, és fejlődésének követése ..

  1. degyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezi
  2. Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)? 2.2.4. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással
  3. degyikénél rendelkeznek az óvodapedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban
  4. Hogyan történik a tanulók szociális helyzetének megismerése? Hogyan történik a tanulók szociális hátrányának enyhítése (különös tekintettel a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra)
  5. szociális erkölcsi érzéket vizsgálta 4-8 éves gyermekek körében. Az eredmények azt mutatták, hogy a szociális alapkészségek fejlődésének nagy része a korai idő-szakban, óvodáskorban zajlik; az alapkészségek fejlettsége jelentős különbséget mutat hasonló korú gyermekeknél
  6. d a fejlődési,
  7. A szociális segítő munka a rögzített cselekvési terv/gondozási terv alapján, a bevont szakemberekkel való együttműködésben történik, majd annak felülvizsgálata, aktualizálása a protokollban vagy jogszabályban előírtak szerint, esetleg krízishelyzet esetén

A szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az

Mégis sokszor az látható, hogy az integrált gyermekek szociális helyzete központi problémát képvisel, gyakran csak érintőleges szerep jut nekik a kortárs csoportban (Elmiger, 1995; Ring és Travers, 2005). Ennek ellenére hiszünk abban, hogy a közös iskoláztatás az akadályozott és a nem akadályozott gyermekek számára egyarán A gyermek- és ifj úságvédelmi felelős munkájának részletes vizsgálata - kvantitatív jellemzők. Célja annak megismerése volt, hogy az iskolák milyen szinten biztosítják a gyermek-és ifj úságvédelmi felelősök hatékony működésének jogszabályban előírt feltételeit A befogadás előkészítésére előgondozás történik. Az előgondozás célja az igénybevevő szociális helyzetének megismerése, egészségi állapotának, szükségleteinek felmérése, annak megállapítása, megfelel-e az intézmény által nyújtott szolgáltatás az igénybevevő szükségleteinek, illetve hogy az igénylő gondozási szükséglete meghaladja-e a napi 4 órát

-Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? - Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről. -Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást hátrányos szociális helyzetű (család) gyermek él Füzesgyarmaton. Ezen családok körében nevelés ezt kiegészítő, támogató, mintanyújtó szerepet vállal, annak érdekében, hogy a gyermekek fizikai, emocionális és szociális szükségletei teljes mértékben kielégítettek írásbeli kérelme alapján történik. Az. A szociális tanuláselméletre alapozó személyiségelméletek azt feltételezik, hogy a személyiség sajátosságai a tanulási tapasztalatokból származnak. A személy viselkedése a helyzet sajátos jellemzőin múlik, összhangban a személy helyzetértékelésével és korábbi megerősítéseinek történetével. (Atkinson, 1994. a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, Hátrányos helyzet okai lehetnek: anyagi ok, szociális ok, művelődési hátrányból eredő ok, egészségügyi ok stb. Még nem veszélyezteti a gyermek személyiségfejlődését, de a hátrányok enyhítése a prevenció érdekében fontos bizonytalan abban, hogy egyáltalán küldjön-e jelzést egy felnőtt, család vagy gyermek érdekében, szeretné tudni, hogy mi történik a szociális/gyermekjóléti szolgáltatónál a jelzést követően, bizonytalan abban, hogy hogyan közölje az érintettel, hogy jelzést fog küldeni egy szolgáltatónak

Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre) Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással Cronbach-α=0,84. A gyermekek feladatok megoldása során megfigyelhető szociális viselkedését is értékeltük a DIFER szempontjai szerint. A sztereognosztikus formapercepció vizsgálatakor a gyermekek feladata az volt, hogy kizárólag tapintás segítségével az asztalon elhelyezett használati tárgyak, egyszerű é koránt sem, hogy a gyermekek - akik a jövő zálogai - milyen életkörülmények között nőnek fel és milyen útravalót kap-nak otthonról. A családok, a gyermekek életkörülményei-nek, szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a gyermekek védelme, az ő veszélyeztetettségük megelőzése, megakadá hogy mindez negatívan hat az érintett gyermek egyéni fejlődésére és szociális helyzetének alakulására, hiszen az etnikai hovatartozással kapcsolatos bánásmód gyakrabban épül a külső környezet által látott jegyekre, mint a saját döntésen alapuló önmeghatározásra Kérdés lehet, hogy a szociális diszfunkció hogyan jelenik meg a hármas tünetcsoporton keresztül, hogyan kapcsolatható mégis az elsődleges tünetekhez. Az ADHD-s gyerekek szociális diszfunkcionalitásához hozzájáruló magatartási mintázatok szorosan kapcsolhatóak a tünetekhez

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység esetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. § (3) bekezdés d) pontja és (3c) bekezdése alapján kell az adatokat nyilvántartásba venni Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociális Munka Tanszék ABSZTRAKT Alapvető, hogy a gyermek egyéni szükségletei határozzák meg, hogy milyen szolgáltatásokra van igény és ezek hogyan tudnak adekvát szolgáltatói válaszokat adni a gyermek problémáira - A gyermek megérkezésének előkészítése, személyes terének biztosítása. -A gyermek beilleszkedésének segítése. - Pozitív légkör, előítélet mentesség teremtése. -A kapcsolattartás rendjének megismerése. -A házirend gyermekkel való megismertetése, elfogadása. Helyes válaszokért 2-2 pont, összesen 10 pont adható A hatékony gyermekvédelem alapja a gyermek jogainak és érdekeinek érvényesítése, és az ehhez valamint ha változás történik a tartózkodási helyében, annak érdekében, hogy hatósági eljárás kezdeményezésére ne kerüljön sor. Egészségügyi és szociális anamnézis megismerése, felvétele Az egészségi állapot.

I. Bevezetés. A pedagógiai, pszichológiai módszerek ..

  1. isztratív, szociális és ok
  2. Egy esetben, amikor tudomásukra jutott, hogy a nevelócsaládban bántalmazás történik, a három testvért azonnal elhelyezték gyermekotthonba, elrendelték szakértói vizsgálatukat és a szakvélemény alapján megtörtént a rendórségi feljelentés. A jogviszonyt a gyermekek el hozatalát követó naptól megszüntették. H
  3. t a településen lévő intézmények, civil szervezetek működéseinek vizsgálata

A közösségi szociális munka során a közösséghez való tartozás élményének megismerése és erősítése a cél. Lényeges, hogy a gyermekek minél korábban találkozzanak szociális munkással, hogy megismerjék ennek a szakmának a lényegi pontjait, és tudják, hogy ha életük bármely területén probléma lépne fel, akkor. szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénybe 2.3. Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 2.3.7. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az óvodapedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban 5. Szociális készségek fejlesztése 20. oldal 6. A játék szerepe a fejlesztésben 24. oldal 7. A külső világ tevékeny megismerése: a tanulás 27. oldal 8. Önkiszolgálási készségek fejlesztése, házimunka elemeinek tanítása 30. oldal 9. Mozgás 34. oldal 10. Problémás viselkedések megelőzése és kezelése 37. oldal 11

hogy a gyermek csak az őt körülvevő beszélő környezettől képes elsajátítani a beszéd képességét. Tehát ahhoz, hogy beszélni kezdjen, hallania kell a szavakat. Ahhoz, hogy azok értelmét és jelentését is megtanulhassa, többször kell hallania lehetőleg azonos szituációkban. A gondozás során erre remek lehetőség adódik 2.3. Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 2.3.7. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az óvodapedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban. A gyermekek életkorának megfelelő játékba integrált tanulás 2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 2.3.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban

hallgató, pályázó), akik szociális helyzetfelmérést igénylő pályázatot nyújtanak be. 2. A 2020/2021. tanévben a jelen rendelkezésben meghatározottak szerint történik a hallgatók szociális helyzetének, illetve kollégiumi kérelem szociális pontjainak megállapítása. II. A pályázat feltételei 1 hogy meg lehet, illetve meg kell-e egyáltalán szüntetni. A következőkben először néhány alapfogalmat tisztázunk a témával kapcsolatban, majd ismertetünk néhány, a témával kapcsolatos elméleti kérdést, illetve megnézzük, hogy hogyan alakul a szegénység kiterjedtsége és mértéke Magyarországon. 1 A szülő által megismerhetjük az iskolával kapcsolatos benyomásokat és érzéseket, azt, hogy szeret-e iskolába járni a gyerek. Megtudhatjuk, hogy a szülő mennyire van megelégedve a gyerek teljesítményével, mit vár el tőle, mi az, amiben segítséget kap a gyerek, és hogyan kapja azt. Kortárs- és testvérkapcsolato

2.1.4.Önértékelési szempontok: Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? Elvárások 2 Intézményi sajátos elvárás A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban A gyerek nem azért fél a változástól, mert nem elég edzett lelkileg. Nincs az a gyerek, akit azzal lehet megerősíteni lélekben, hogy kemények vagyunk vele! Az ilyen típusú gyereknél a lelki edzés nem úgy megy, hogy bedobjuk a mélyvízbe, mert a helyzet rosszabb lesz. Emellett, a gyerek megtanul nem bízni a szüleiben Gondoljuk végig, hogy vannak-e megvalósítható alternatívák, más lehetőségek, mint stressz vagy viselkedés kezelése, amelyeket jelenleg nem alkalmazunk. Ne felejtsük el, hogy a gyerek csak úgy tudja kihozni magából a legtöbbet, ha az egész iskola együttműködik

Video: Jelzés folyamata: Mi történik a jelzést követően a család

testi, szociális és erkölcsi fejlődés elősegítésére. Pedagógiai tevékenységünkben tudatosan jelenik meg a nemzeti és egyetemes emberi értékekkel való azonosulás. Személyes példamutatással erősítjük egymás elfogadását. Segítői vagyunk, hogy lehetőség szerint minden gyermek kitűnjön valamiben, legyen olyan r A napló vezetésének egyik fontos feltétele a tanuló hatékony megismerése, szakmai - A gyermek társas helyzetének jellemz J i - Képességei, készségei, tudása a különbözJ tantárgyak területén, beleértve az A gyógypedagógus által összeállított megfigyelési szempont szerint a kiválasztott tanuló megfigyelése ; 6 3 A hallgató szociális helyzetének vizsgálata A pályázat benyújtásának módja Tájékoztatom, hogy a 2018/19-es tanévtől a Kari Diákjóléti Bizottságok munkájának megkönnyítése és az egységes egyetemi eljárás, valamint az azonos bánásmód biztosítás Ha már 12 éves korban szociális hálóról kell beszélni, akkor ebben az edző legyen az a személy, aki naprakészen közvetíti a reális helyzetet. Nagyon vigyázni kell, hogy senkit ne emeljünk fel és senkit ne nyomjunk le a többiekkel szemben! Hajlamosak az edzők kiemelni gyerekeket a többiek közül A cél az, hogy mindenki számára legalább a legalapvetőbb szükségletek biztosítva legyenek. A mi beszélgetésünk nézőpontjából nézve a gyermekek szociális helyzetének alakulása különösen fontos, mivel meghatározó szerepe van a bűncselekmények elkövetésében. A gyermekvédelmi intézkedési struktúra meglehetősen komplex

Bekerülés - Nyirfaliget Idősek Otthon

Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE A gyermekszegénység vizsgálati módszerei A társadalmi kirekesztődéssel foglalkozó egyre burjánzóbb és divatossá is lett irodalom közös kiindulópontja, hogy e társadalmi folyamatot alapvetően a munkaerő-piaci helyzet és az emberi kapcsolatok határozzák meg A gyermek megismerése, mérés: - az egyéni fejlesztés szükségessé teszi a gyermek megismerését, értelmi szociális, verbális, testi mutatókon keresztül - a fejlesztőmunkánk a gyermek teljes megismerésére épül. - a mérési eredmények jellemzik, és nem minősítik a gyermeket, a mérése

szociális képességük fejlődésére is kihatnak. Ezt egészíti ki a helyi sajátosságokat figyelembe vevő Szakmai Programunk. Ebben preferált helyet kap a természet megismerése és megszerettetése. A bölcsődés gyermek számára is ösztönző erő a természet, személyiségük fejlődésére rendkívül nagy hatással van pályázó), akik szociális helyzetfelmérést igénylő pályázatot nyújtanak be. 2. A 2019/2020. tanévben a jelen utasításban meghatározottak szerint történik a hallgatók szociális helyzetének, illetve kollégiumi kérelem szociális pontjainak megállapítása.1 2 II. A pályázat feltételei 1 A gyerek nem akar beszélni, mert úgy gondolja, hogy a szülőt nem érdekli (mert csak a teljesítményre kíváncsi). Elege van abból, hogy a szülő mindig megmondja, hogy mi lenne a helyes. Az is lehetséges, hogy a gyerek egyszerűen nem tartja eléggé érdekesnek a történteket arra, hogy megemlítse

nem jelenti, hogy a nagyobb társadalmi egyenlőséget célzó megkülönböztetés is tilos. A Gyermek Jogairól szóló New York-i Egyezményt az ENSZ Közgyűlése 1989. november 20-án fogadta el és 1990. január 26-án megnyitotta aláírásra. Még aznap 61 ország írta alá gyermek oktatásának egyik célja, hogy tudatába vésődjenek az emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint az ENSZ Alapokmányában elfogadott elvek tiszteletben tartása. Magyarország által 2003-ban benyújtott, 2-3. időszakos országjelentés 2006-o

DIDAKTIKA Digital Textbook Librar

A különféle életkorú, szociális beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek megfelelő kezelése, a keretek kialakítása a legnehezebb feladatot jelentette a pedagógusok számára. Több hónapra volt szükség, hogy a kialakított szabályok nyugodt működést biztosíthassanak 2010). A gyermekek első szavai 10-15 hónapos kor körül jelennek meg, de már ez idő előtt is megértenek néhány szót, utasítást (pl. papa, mama, megyünk!). A gyermekek egyéves kor tájékán fedezik fel, hogy a szavak segítségével fel tudják kelteni a környeze

Jelzőrendszer FESZGY

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az európai Safer Internet Programban (SIP) tudatosság-növelő központként és konzorciumvezetőként a gyermekek, szülők és tanárok felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul. Kérem, segítsék munkánkat a kérdőív minél szélesebb körben történő népszerűsítésében, kitöltésében, amely anonim módon. Előfeltétel még, hogy elvégezzék a helyi tanterv szerint oktató készségfejlesztő speciális szakiskola előkészítő, 9.-10. osztályát és a képzéssel kapcsolatos egészségügyi kizáró tényező nem áll fenn. 1.4 A gyermek, tanuló sajátos, különleges helyzetének figyelembe vétele a felvétel sorá

Ez történik a gyermekeddel mondókázás közben! Nem kell énekesnőnek, vagy muzsikusnak lenni ahhoz, hogy a gyermekünk zenei nevelését, ritmusérzékének fejlesztését segíthessük. Nem kell bonyolult, nehéz dallamokra, hangokra , énekekre, vagy dalokra gondolni, elég minden nap 10-15 perc mondókázás ahhoz, hogy gyermekünk. Fontos feladatunk a gyermekek szociális helyzetének feltárása, a hátrányos helyzetű gyermekek felderítése, intézkedés készítése, szükség szerint családlátgatás. Logopédust a Kistérségi Társulás alkalmaz, utazó logopédusként, heti 3 órában, 12 gyermekkel Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Előadók: dr. Bódis Cecília dr. Lux Ágnes Az eljárás megindítása A médiából1 jutott tudomásomra, hogy a kórházak elé kihelyezett újszülöttek elhelyezésére szolgáló inkubátorokban 2012-ben 4, a megelőző 15 évben pedig kb. 40 újszülötte A tanuló szociális helyzetének igazolása Az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezhet az a tanuló, aki abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül tanulói jogviszonyban áll, a gimnázium vagy szakgimnáziu Szociális diagnózis. 2018. január 1- től az 1993. évi III. törvény 64 § (8) bekezdésében foglaltak szerint a Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist

A hajdúsámsoni roma gyerekek felzárkózásának esélyei a

Óvodai és iskolai szociális segítő - efop

Hogyan történik a kérelmezés? az elhelyezést igénybe vevõ helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, Szvétek Adrienn szociális osztályvezető (79/551-250) Cím, ahová a kérelem elküldendő: 6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9 Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 2.3.7. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az óvodapedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban. Családlátogatás, kapcsolat a védőnővel. 2.3.8 2.3. Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 2.3.7. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az óvodapedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban. Az Óvónői konferenciák során minden pedagógus részesül a kiemelt figyelme

A szépkorú személyek elismerése hivatalból történik. A kérelmezők szociális környezetének, helyzetének megismerése céljából a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végez. A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes, tehát az ügyintézés díjmentes gyermek személyes fejlődése, a család saját kompetenciájának megerősítése, a család és a gyermek szociális befogadása érdekében történik. (EADSNE, 2005-2010; Kereki, 2014) A csecsemők, kisgyermekek fejlődési esélyei annál inkább adottak, minél korábban meg A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.). és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.),valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján szociális segítő munka során.2 bb) az egyén, család, gyermek helyzetének, a problémák okának feltárása (B) Belső tartalom 1. pontja, cc) a szociális segítő munka dokumentálása (B) Belső tartalom 2.,3. pontja). b) Az esetnaplót családonként egy példányban kell kitölteni A családokkal való munka megalapozása történik, a saját család és általánosabban a család működésének megismerése. Értékei, funkciói, szerkezete, szereplői, erőforrásai, kapcsolati hálója és védőfaktorai. Önismeret, önreflexió, a családokkal való munka motivációs háttere, előnyei és nehézségei

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés

hogy az érintett gyermekek nem vagy korlátozottan tudnak beszámolni ezekről az élményeikről, mely tovább súlyosbítja a helyzetet. (Volkmar et al, 2013; Humphrey et al, 2015) Az ASD megértése, megismerése társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, s bár tudjuk, hogy részben ellentmondó vizsgálati eredmények születne Családi élet az, amikor apa hirtelen odasúgja, hogy Anya, most ugass! - a vakkantásra kicsifiú visszafordul a plüsskutyusa felé, és tovább babrálja. A szülők meg összenéznek a bögréik felett, hogy Kösz, jó voltál!, maradt további öt perc kortyolgatni. A családdá válás egy folyamat, aminek markáns kezdete a gyerek érkezése, de hónapok, évek kellhetnek. - A gyerekek ismerjék meg és gyakorolják a társas együttélés, önérvényesítés alapvető szabályait. - a szociális erkölcsi normák felfogásán, beépülésen keresztül az erkölcsi értékek alakítása. - a gyermek magatartás alakulása szempontjából modell értékű a pedagógus viselkedése vonatkozóan történik a felmérés. A. Palotanegyed, mely a Körúttól a belváros felé eső hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, ennek során a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetének, szociális megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett rendszeren keresztül történik. Kézbesítettnek minősül a határozat azon a napon, amikor

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA - uni-corvinus

A szociális okokból, vagy etnikai kissebséghez tartozás miatt az integráció elvei hasonlóak. A családok felkeresésén a velük való együttműködésen van a hangsúly. Egyes esetekben pedig a kultúrák megismerésén is. A családok szokásainak megismerése nem jelent feltétlenül azonosulást, de a megértését segíti Egy gyógypedagógiai intézménybe járó 16 éves gyermek kapcsán a szülő kérte a tankötelezettség meghosszabbítását. Az intézmény tájékoztatásunkat kérte azzal összefüggésben, hogy engedélyezhető-e a hosszabbítás, mivel a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma már elérte a 210 órát, ezért esetében felmerült a jogviszony megszüntetésének kötelezettsége Az UNICEF célkitűzése a gyermekek és az ifjúság helyzetének javítása az egészségügy, a táplálkozás, a szociális gondoskodás, az oktatás és a szakképzés területén. Elősegíti a helyi közösségek fejlesztését, erősítését, hangsúlyt fektet a lányok oktatására Egyrészt a játszótér szabadidős helyet biztosít, ennek az összes már felsorolt hatásával. Ezen túl, a családok helyzetének megismerése után, - a problémákat közvetítendő-, a település gyermekjóléti intézményeivel kapcsolatot épít ki és folyamatosan párbeszédben áll velük, vállalva egyfajta jelzőszerepet

A gyermek kiválasztása egy meghatározott metodika szerint történik, melyben szakemberek vizsgálják a gyermek tanulmányi attitűdjét, a sport és testnevelés területén mutatott tehetségét, és szociálisan hátrányos helyzetének összetevőit módszerekkel, kötetlen illetve kötelező foglalkozásokon történik a fejlesztés és az oktatás. 6. Az egyéni képességek figyelembe vételével az egyéni mérőlapok alapján határozzuk meg egy-egy gyermek fejlesztendő területeit, mely a szülők számára fogadóórán megtekinthető dokumentum létrejöttétől kezdődően tervezetten történik, mely folyamatban nagy szerepet kap a kollégisták családi körülményeinek, személyiségüknek, egyéni sajátosságaiknak a megismerése. A hatékony és eredményes kollégiumi pedagógiai munka egyik alapfeltétele, hogy Elgondolkodtató, hogy milyen intenzív gesz- tikulációval és szuggesztív kommunikációs, metakommunikációs erővel fordulnak a nevelők a gyermekek felé, amikor problémás a viselkedésük. Nem történik azonban hasonló akkor, amikor pozitív a viselkedés